logotypy_kolor

 

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Pożyczki Płynnościowe dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 5 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki) przy czym całkowity okres kredytowania nie może przekroczyć 5 lat.
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 250 tys zł.

Cel pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Czym są Pożyczki Płynnościowe?

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

 

Instrukcja składania wniosku online(dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku zapoznaj się z regulaminem udzielania pożyczek.
 2. Pobierz dokumenty z rubryki ‘dokumenty do pobrania’, a następnie:
 • Wypełnij ‘WNIOSEK O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ (w załączniku nr 1 do wniosku, dostępny jest pełen wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania pożyczki).
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY I WSPÓŁMAŁŻONKA’- UWAGA: NIE DOTYCZY SPÓŁEK z O.O.
 • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie, poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA’. Proszę pamiętać, iż od poręczyciela również wymagany jest podpis kwalifikowany.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia analizy w dokumencie ‘HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ’ + ‘RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT’ + ‘UPROSZCZONY BILANS’ – UWAGA: przedsiębiorstwa na pełnej księgowości dostarczają sprawozdania finansowe z księgowości na własnych drukach.
 • Wypełnij ‘FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19’ zgodnie ze stanem faktycznym.
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOT. NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRTERIÓW MŚP’ wraz z załącznikiem nr. 1.
 • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE KONSUMENTA’ oraz ‘UPOWAŻNIENIE FIRMY PRZEDSIĘBIORCY UDZIELAJĄCEGO UPOWAŻNIENIA
 • Małżonek zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE WSPÓŁMAŁZONKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego współmałżonka.
 • Poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE PORECZYCIELA, LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego poręczyciela.
 • Wypełnij ‘INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY/POŻYCZKOBIORCY’
 1. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
 2. Aby uzyskać pożyczkę płynnościową dodatkowo wymagane są dokumenty:
 • ‘Raport o Konsumencie PlusSco+’ ze strony www.big.pl dla pożyczkobiorcy, współmałżonka oraz każdego poręczyciela, który należy załączyć do dokumentacji – UWAGA: RAPORT MOŻNA POBRAĆ ZA POŚREDNICTWEM FDPA.
 • ‘Potwierdzenie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy do przelewu środków pożyczki’
 • Aktualny wydruk z CEIDG, lub KRS przedsiębiorstwa
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS. KRUS.
 • PIT/CIT za 2018 i 2019 ok z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata działalności gospodarczej.
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za bieżący okres.
 • Zaświadczenia o zarobkach poręczycieli/ decyzja o waloryzacji emerytury, renty/lub roczne zeznania podatkowe za rok ubiegły oraz wyniki finansowej za okres bieżący Poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą.
 • Dla spółek- umowa Spółki oraz uchwałą spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki FDPA.
 • Zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Akt własności/ umowa najmu/ umowa użyczenia lokalu przeznaczonego na cele prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość- Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia)
 • Akt notarialny zakupu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego.
 1. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
 2. Odeślij kompletną dokumentację na adres: pozyczkaplynnościowa@fdpa.org.pl
 3. Dokumentację można złożyć w formie papierowej, osobiście w siedzibie biura terenowego w Połczynie Zdroju pod adresem:
  ul. Koszalińska 8a,
  78-320 Połczyn Zdrój

*Załącznik nr 2 do regulaminu ‘ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR’ jest wymagany do rozliczenia uzyskanej już pożyczki.

 

Jeżeli wnioskodawca nie posiada podpisu kwalifikowanego, prosimy o kontakt z Biurem FDPA w Połczynie Zdroju:

ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn Zdrój
Tel. 094 366 33 30
Tel. kom. 694407396  664727287

 


FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396; 664 727 287
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl