logotypy_kolor

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW OTWARTY!

Pożyczki Płynnościowe dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Pożyczka Płynnościowa udzielana przez Pośrednika Finansowego Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynności, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19., pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”

Dla kogo wsparcie: dla mikro-, małych i średnich firm, posiadających siedzibę zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem w CEIDG na terenie województwa zachodniopomorskiego ,które przed 31.12.2019 roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 5 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki) przy czym całkowity okres kredytowania nie może przekroczyć 5 lat.
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 250 000 zł.

Cel finansowania: Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Pożyczki Płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej. W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Dokumenty do pobrania poniżej. Wnioskodawca posiadający podpis kwalifikowany może złożyć wniosek online wg instrukcji poniżej. Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesłać pocztą / za zwrotnym poświadczeniem odbioru / lub kurierem na adres: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro Terenowe ul. Koszalińska 8a 78-320 Połczyn-Zdrój

Dane kontaktowe:
Biuro Terenowe FDPA
ul. Koszalińska 8a 78-320 Połczyn-Zdrój
tel. 94 36 63 330
tel. kom.: 694 407 396; 664 727 287
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Instrukcja składania wniosku online (dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku zapoznaj się z Regulaminem udzielania pożyczek.
 2. Pobierz dokumenty z okienka pod nazwą „dokumenty do pobrania”, a następnie:
 • Wypełnij WNIOSEK O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ wraz z kwestionariuszem osobowym    ( kwestionariusz nie dotyczy spółek prawa handlowego)
 • Wypełnij HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Wypełnij ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
 • Wypełnij FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIENIU KRTERIÓW MŚP’
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY
 • Wypełnij RODO- DODATKOWE ZGODY
 • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG PRZEDSIĘBIORCY I UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA ’

Dokumenty dla Poręczyciela – dla osób posiadających podpis kwalifikowany:

 • Wypełnij OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PORĘCZYCIELA LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI
 • Wypełnij UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA / PRZEDSIĘBIORCY

3. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
4. Dołącz pozostałe wymagane są dokumenty, zgodnie z wykazem załączników zawartym we wniosku pożyczkowym.
5. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
6. Odeślij kompletną dokumentację na adres: pozyczki@fdpa.org.pl


FDPA oddział w Połczynie Zdroju ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój tel./faks (94) 366 33 30 tel. kom. 694 407 396; 664 727 287 e-mail: polczyn@fdpa.org.pl