NABÓR OTWARTY!!!
Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do składania wniosków o POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR

Pożyczki Płynnościowe POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Cel pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Czym są Pożyczki Płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera siężadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą

 

Instrukcja składania wniosku online(dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku KONIECZNIE zapoznaj się z regulaminem udzielania pożyczek i kartą produktu.
 2. Pobierz dokumenty z rubryki ‘dokumenty do pobrania’, a następnie:
  • Wypełnij ‘WNIOSEK O POŻYCZKĘ POIR’ (w załączniku nr 1 do wniosku, dostępny jest pełen wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania pożyczki).
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY I WSPÓŁMAŁŻONKA’
  • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie, poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA’. Proszę pamiętać, iż od poręczyciela również wymagany jest podpis kwalifikowany.
  • Wypełnij ‘MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZÓW’ . Jest to wyszczególnienie celów przedsiębiorcy, na które wydatkuje pożyczkę płynnościową .
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia analizy w dokumencie ‘HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ’ + ‘RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT’ + ‘UPROSZCZONY BILANS’ – przedsiębiorstwa na pełnej księgowości dostarczają sprawozdania finansowe z księgowości na własnych drukach.
  • Wypełnij ‘FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19’ zgodnie ze stanem faktycznym.
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOT. NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP’ wraz z załącznikiem nr. 1.
  • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE BIG KONSUMENTA/UPOWAŻNIENIE BIG FIRMY’
  • Małżonek zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE WSPÓŁMAŁZONKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego współmałżonka.
  • Poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE PORECZYCIELA, LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego poręczyciela.
  • Wypełnij ‘INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY/POŻYCZKOBIORCY’
  • Wypełnij ‘RODO DODATKOWE ZGODY DLA PRZEDSIĘBIORCY’
  • Wypełnij ‘ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NETTO’
 1. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
 2. Aby uzyskać pożyczkę płynnościową dodatkowo wymagane są dokumenty:
 • ‘Raport o Konsumencie PlusSco+’ ze strony www.big.pl dla pożyczkobiorcy, współmałżonka oraz każdego poręczyciela, który należy załączyć do dokumentacji.
 • ‘Potwierdzenie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy do przelewu środków pożyczki’
 • Aktualny wydruk z CEIDG, lub KRS przedsiębiorstwa
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS. KRUS.
 • PIT/CIT za 2018 i 2019 ok z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata działalności gospodarczej.
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za bieżący okres.
 • Zaświadczenia o zarobkach poręczycieli/ decyzja o waloryzacji emerytury, renty/lub roczne zeznania podatkowe za rok ubiegły oraz wyniki finansowej za okres bieżący Poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą.
 • Dla spółek- umowa Spółki oraz uchwałą spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki FDPA.
 • Zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Akt własności/ umowa najmu/ umowa użyczenia lokalu przeznaczonego na cele prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość- Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia)
 • Akt notarialny zakupu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego.
 1. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
 2. Odeślij KOMPLETNĄ dokumentacje na adres: pozyczki@fdpa.org.pl
 3. Dokumentację można złożyć w formie papierowej, osobiście w siedzibie biura terenowego w Połczynie Zdroju pod adresem:
  ul. Koszalińska 8a,
  78-320 Połczyn Zdrój

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396; 664 727 287
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl