UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Pożyczki Płynnościowe POIRdla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki) przy czym całkowity okres kredytowania nie może przekroczyć 6 lat.
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Cel pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Czym są Pożyczki Płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. 

 

Instrukcja składania wniosku online(dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku KONIECZNIE zapoznaj się z regulaminem udzielania pożyczek i kartą produktu.
 2. Pobierz dokumenty z rubryki ‘dokumenty do pobrania’, a następnie:
  • Wypełnij ‘WNIOSEK O POŻYCZKĘ POIR’ (w załączniku nr 1 do wniosku, dostępny jest pełen wykaz dokumentów potrzebnych do uzyskania pożyczki).
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WNIOSKODAWCY I WSPÓŁMAŁŻONKA’
  • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest poręczenie, poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA’. Proszę pamiętać, iż od poręczyciela również wymagany jest podpis kwalifikowany.
  • Wypełnij ‘MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZÓW’ . Jest to wyszczególnienie celów przedsiębiorcy, na które wydatkuje pożyczkę płynnościową .
  • Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia analizy w dokumencie ‘HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ’ + ‘RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT’ + ‘UPROSZCZONY BILANS’ – przedsiębiorstwa na pełnej księgowości dostarczają sprawozdania finansowe z księgowości na własnych drukach.
  • Wypełnij ‘FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19’ zgodnie ze stanem faktycznym.
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOT. NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
  • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIANIU KRTERIÓW MŚP’ wraz z załącznikiem nr. 1.
  • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE KONSUMENTA’ oraz ‘UPOWAŻNIENIE FIRMY PRZEDSIĘBIORCY UDZIELAJĄCEGO UPOWAŻNIENIA
  • Małżonek zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE WSPÓŁMAŁZONKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego współmałżonka.
  • Poręczyciel zobowiązany jest wypełnić ‘ZGODE PORECZYCIELA, LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH’. Dokument wymaga podpisu kwalifikowanego poręczyciela.
  • Wypełnij ‘INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY/POŻYCZKOBIORCY’
  • Wypełnij ‘RODO DODATKOWE ZGODY DLA PRZEDSIĘBIORCY’
 1. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
 2. Aby uzyskać pożyczkę płynnościową dodatkowo wymagane są dokumenty:
 • ‘Raport o Konsumencie PlusSco+’ ze strony www.big.pl dla pożyczkobiorcy, współmałżonka oraz każdego poręczyciela, który należy załączyć do dokumentacji.
 • ‘Potwierdzenie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy do przelewu środków pożyczki’
 • Aktualny wydruk z CEIDG, lub KRS przedsiębiorstwa
 • Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS. KRUS.
 • PIT/CIT za 2018 i 2019 ok z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za ostatnie 2 lata działalności gospodarczej.
 • KPiR w przekroju miesięcznym/Sprawozdanie finansowe za bieżący okres.
 • Zaświadczenia o zarobkach poręczycieli/ decyzja o waloryzacji emerytury, renty/lub roczne zeznania podatkowe za rok ubiegły oraz wyniki finansowej za okres bieżący Poręczycieli prowadzących działalność gospodarczą.
 • Dla spółek- umowa Spółki oraz uchwałą spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki FDPA.
 • Zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej
 • Akt własności/ umowa najmu/ umowa użyczenia lokalu przeznaczonego na cele prowadzenia działalności gospodarczej
 • Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość- Operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki (ważny 12 miesięcy od daty sporządzenia)
 • Akt notarialny zakupu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie (w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego.
 1. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
 2. Odeślij KOMPLETNĄ dokumentacje na adres: pozyczki@fdpa.org.pl

*Załącznik nr 2 do regulaminu ‘ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR’ jest wymagany do rozliczenia uzyskanej już pożyczki.

 

Jeżeli wnioskodawca nie posiada podpisu kwalifikowanego, prosimy o kontakt z odpowiednimi dla rejonu biurami:

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60,
tel. kom. 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90,
tel. kom. 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15,
tel. kom. 664727285, 694407398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

FDPA oddział w Zambrowie

ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 531 829 506; 530 886 664
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl

 

Ocena warunków formalnych

 1. W ramach oceny wniosku według warunków formalnych dokonana będzie weryfikacja spełnienia bądź niespełnienia danego warunku (tzw. ocena zero-jedynkowa).
 2. W trakcie oceny złożonego przez Wnioskodawcę wniosku możliwe jest jego jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie w zakresie warunków formalnych.
 3. W razie stwierdzenia braków w zakresie warunków formalnych we wniosku FDPA wzywa elektronicznie Wnioskodawcę do dokonania uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień. Wezwanie jest wysyłane na adres mailowy osoby do kontaktu, podany przez Wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę. Termin na uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień wynosi 5 dni liczonych od dnia wysłania przez FDPA wezwania.
 4. Jeśli wyjaśnienia/uzupełnienia nie zostaną przekazane przez Wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 3, wniosek zostanie odrzucony. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o warunki formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich warunków formalnych.
 5. Jeżeli po uzupełnieniu wniosku w ramach procedury, o której mowa w ust. 3, chociaż jeden warunek formalny nie jest spełniony, wniosek zostaje zaopiniowany negatywnie i odrzucony przez Komisję pożyczkową.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce osobiste składanie wniosków o Pożyczkę Płynnościową POIR jest możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

 


Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego:


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
tel. 44/ 634 10 06, 634 10 14, fax 44/ 634 12 30, 665 945 800, 606 91 70 70
email: pozyczkacovid@frgz.pl

 


Kontakt w sprawie pożyczek
dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic:

Biuro w Warszawie

ul. Gombrowicza 19,
01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90 wew. 110, 111, 112, 116
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

Monika Mondzelewska
tel. 694 407 395
e-mail: m.mondzelewska@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60,
tel. kom. 694 407 394, 533 979 211

e-mail: plock@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. (48) 332 14 90,
tel. kom. 690 911 630, 664 727 289

e-mail: w.makulski@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15,
tel. kom. 664727285, 694407398

e-mail: siedlce@fdpa.org.pl

 

FDPA oddział w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 531 829 506; 530 886 664
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl